• Slim Fitness met de Milon Cirkel

  Slechts 35 minuten bewegen,
  2x per 10 dagen

De algemene voorwaarden van InVorm Training

I           ALGEMENE VOORWAARDEN INVORM

1. Definities:

Lid: Degene, die zich middels het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier heeft aangemeld voor een lidmaatschap bij InVorm.
Club: InVorm
Contributie: Maandelijks verschuldigde som uit hoofde van het lidmaatschap

2. Lidmaatschap

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

Bij bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van de Club, kan na goedkeuring van de Club het lidmaatschap worden overgedragen. Aan deze goedkeuring kan de Club nadere voorwaarden verbinden.

Het lidmaatschap wordt naar keuze van het lid aangegaan per maand of voor een periode van 18 maanden. Deze periode gaat in op de 1e van de maand, volgende op de maand, waarin het lidmaatschap is aangegaan. Na afloop van deze periode wordt het lidmaatschap telkenmale automatisch verlengd met 1 maand tenzij opzegging van het lidmaatschap heeft plaats gevonden en wel minimaal 1 maand voor afloop van de betreffende contractperiode.

Opzegging kan uitsluitend geschieden op de Club middels het aan de receptie verkrijgbare formulier dan wel per aangetekend schrijven. Indien het lidmaatschap niet tijdig dan wel op een onjuiste wijze is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd conform het bovenstaande.

Indien het lid na opzegging wederom lid wenst te worden is opnieuw entreegeld verschuldigd.

3. Betaling van het lidmaatschap cq. de contributie

De contributie is te allen tijde verschuldigd, ook indien het lid door omstandigheden geen gebruik kan maken van de faciliteiten van de Club.

De contributie kan uitsluitend worden voldaan middels automatische incasso.

Uitsluitend indien op grond van medische redenen het lid geen gebruik kan maken van de faciliteiten van de Club, kan het lidmaatschap tijdelijk worden bevroren. Het bevriezen van het lidmaatschap kan uitsluitend na verstrekking door het lid van een verklaring opgesteld door een medisch specialist. Gedurende de periode van bevriezing van het lidmaatschap heeft het lid geen toegang tot de faciliteiten van de Club. Gedurende de periode van bevriezing van het lidmaatschap is het lid de normale contributie verschuldigd. Het lid heeft echter het recht om na afloop van de lopende contractperiode de faciliteiten van de Club te blijven gebruiken voor een periode overeenkomend met de periode van bevriezing. De periode van bevriezing heeft geen invloed op de opzegtermijn van de overeenkomst. Voor het bevriezen van het lidmaatschap dient het lid een “bevriesformulier” in te vullen. Op dit formulier zijn de nadere voorwaarden voor het bevriezen weergegeven.

De contributie dient altijd volledig te worden voldaan, ook indien door omstandigheden een of meerdere faciliteiten van de Club tijdelijk niet beschikbaar zijn.

De Club behoudt zich het recht voor om gedurende vakantieperiodes en feestdagen op de openingsuren aan te passen. Beperking van de openingsuren is geen aanleiding tot reductie van de verschuldigde contributie.

3a.   Pré-notificatie

De contributie wordt maandelijks per automatische incasso geïnd en wel rond de 1e van elke maand , waarop de contributie betrekking heeft en/of rond de 15e van elke maand indien een incasso gestorneerd is of uw lidmaatschap niet per de 1e van de maand is gestart.

4. Hoogte van de contributie

De club behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling het verschuldigde lidmaatschapsgeld cq. de contributie met maximaal 10% per jaar te verhogen.

Indien de Club een verhoging wenst door te voeren hoger dan 10% op jaarbasis, dan zal zij het lid hierover schriftelijk informeren. Het lid heeft in een dergelijk geval het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de genoemde berichtgeving het lidmaatschap per aangetekend schrijven te beëindigen en wel per datum van ingang van de contributieverhoging.

5. Toegang tot de Club

Zonder lidmaatschapskaart kunt u niet tot de Club worden toegelaten.

Indien er sprake is van betalingsachterstand, kunnen wij uw entree in de Club niet toestaan.

De lidmaatschapskaart is strikt persoonlijk.

Gebruik van de kaart door derden, kan leiden tot uitsluiting van verdere toegang.

In geval van verlies van een kaart dient dit onmiddellijk bij de Club gemeld te worden. Een vervangende kaart wordt uitgegeven tegen betaling van € 7,50.

Niet-leden kunnen door leden worden geïntroduceerd. Hiervoor kan een gastenpas aan de receptie worden verkregen. Gasten kunnen uitsluitend na afspraak worden geïntroduceerd zodat zij een correcte begeleiding ontvangen tijdens hun sportactiviteiten.

Het lid is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar introducé en draagt ervoor zorg dat de introducé zich houdt aan de bepalingen van het Clubreglement. Ook op het gebruik van de faciliteiten door introducés is dit Clubreglement van toepassing.

6. Uitsluiting van toegang

Ieder lid kan verdere toegang tot de Club worden ontzegd door het management van de Club. De reden voor deze uitsluiting kan iedere overtreding zijn van de bepalingen van het clubreglement of een gedrag, dat naar de mening van het management van de Club in strijd is met het welzijn van overige leden, de goede orde en het karakter van de Club.

Ook indien het lid de toegang tot de Club wordt ontzegd, blijft de contributie verschuldigd.

7. Gebruik faciliteiten, veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten van de Club geschiedt op eigen risico.

Indien het lid onvoldoende bekend is met bepaalde faciliteiten en apparatuur, dient hij/zij voorafgaande aan het gebruik hiervan een instructeur van de Club om nadere uitleg te vragen. Deze instructie is kosteloos.

Het lid verklaart middels ondertekening van het inschrijfformulier de Club niet aansprakelijk te zullen stellen voor ongevallen, blessures of dood dan wel vermissing van eigendommen, tenzij sprake is van grove nalatigheid van de zijde van de Club.

Sporttassen en andere eigendommen kunnen worden opgeborgen in de lockers in de kleedkamers en zijn niet toegestaan in andere ruimten. Het gebruik van lockers geschiedt op eigen risico. Na de training dient u uw eigendommen uit de locker te verwijderen. In verband met de veiligheid, worden niet-geopende lockers bij sluitingstijd geopend. De Club is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen.

Het consumeren van meegebrachte etens- en drinkwaren is niet toegestaan.

Gebruik geen alcohol voordat u van de faciliteiten van de Club gebruik maakt. Alcohol vermindert uw reactievermogen en kan derhalve tot ongelukken of blessures leiden.

8. Bepalingen ten aanzien van kinderen

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.

De verschuldigde contributie wordt berekend op basis van de leeftijd van het kind. Indien het kind een jaar ouder wordt en dientengevolge in een andere contributieregeling valt, zal deze andere contributie worden geheven van de maand volgend op de verjaardag.

9. Wijzigingen in het Clubreglement

De Club behoudt zich het recht voor om periodiek wijzigingen door te voeren in het clubreglement indien zij deze wijzigingen in het belang acht voor de veiligheid van de Club, de handhaving of verbetering van het kwaliteitsniveau of andere aspecten, welke naar de beoordeling van de Club van belang kunnen zijn in de exploitatie van de Club en het welzijn van haar leden.

10. Roken is niet toegestaan

De Club staat voor een gezonde levensstijl. Roken is derhalve in de gehele Club strikt verboden. Overtreding van deze regel kan leiden tot ontzegging van toegang.

11. Overige bepalingen

Aanwijzingen en instructies door medewerkers van de Club dienen strikt te worden nagevolgd.

Het is leden niet toegestaan producten of diensten te verkopen in de Club.

Het gebruik van mobiele telefoons in de sportruimten is niet toegestaan.

Kauwgom is niet in onze sportruimten toegestaan.

Straatschoeisel mag niet als sportschoenen worden gebruikt.

Uitsluitend schone schoenen, voorzien van zolen die niet afgeven, zijn toegestaan.

Voor uw veiligheid beschikt de Club over een aantal vluchtwegen. Het openen van vluchtdeuren leidt tot alarmopvolging en komst van politie/brandweer. Bij het openen van vluchtdeuren zonder dat er sprake is van een noodsituatie komen de hiermee samenhangende kosten voor rekening van de veroorzaker.

II          Huisregels m.b.t. het gebruik van de faciliteiten

1. Oefenruimte

U kunt de fitnessapparatuur slechts gebruiken nadat u aan de instructielessen heeft deelgenomen, zodat u op een verantwoorde wijze met de apparatuur om kunt gaan.

Wij verzoeken u 15 minuten voor aanvang van de instructielessen aanwezig te zijn, zodat u zich nog tijdig kunt omkleden.

Neem altijd een handdoek mee. Reinig gebruikte apparatuur met uw handdoek of het daarvoor bestemde papier.

Het dragen van een polo- of T-shirt is verplicht.

Glazen of blikjes zijn ten strengste verboden in de fitnessruimte, maak gebruik van een sportbidon.

Bij verlies van uw Milon pas kunnen wij een nieuw exemplaar aanmaken. De kosten voor een nieuwe Milon bedragen € 8,50

2. Parkeren

De Club is niet aansprakelijk voor letsel, kosten en schaden voortvloeiend uit het parkeren op het parkeerterrein bij de Club.

Nieuws

 • Voedingstips: Eet Je Fit - De InVorm Training Hilversum Blog

  Iedereen weet dat een goed gewicht en vetpercentage beter is voor je gezondhe...

  Lees meer
 • Past InVorm Training bij jouw doelstelling?

  Kom erachter via de online lidmaatschapstest. Invullen duurt slechts 1 minuutje.

  Lees meer
Meer nieuws
 • Doeke Bosma

  "Afvallen bij inVorm Training is effectief en leuk!"

  Doeke Bosma
  * Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten kunnen altijd variëren en verschillen van persoon tot persoon.
 • Jannie (52 jaar)

  "Eet Je Fit heeft mijn leven definitief veranderd. Dankzij de fantastische coaching en de aanpak ben ik flink afgevallen!*"

  Jannie (52 jaar)
  * Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten kunnen altijd variëren en verschillen van persoon tot persoon.
 • Anno (44 jaar)

  "Ik heb al jaren last van pijn in mijn onderrug, niets hielp. Na 2 maanden Milon heb ik nergens last meer!*"

  Anno (44 jaar)
  * Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten kunnen altijd variëren en verschillen van persoon tot persoon.
 • Gea (72 jaar)

  "Ik train inmiddels bijna elke dag waarvan twee keer op de Milon. Mijn humeur en energie waren nog nooit zo goed!*"

  Gea (72 jaar)
  * Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten kunnen altijd variëren en verschillen van persoon tot persoon.
 • Rina (42 jaar)

  "Ik heb elk afslankmiddel geprobeerd, niets werkte. Dankzij Eet Je Fit ben ik al afgevallen en ik ga door.*"

  Rina (42 jaar)
  * Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten kunnen altijd variëren en verschillen van persoon tot persoon.